Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Libbenleas berne berntsje registrearje yn de BRP

Jo kinne jo libbenleas berne berntsje registrearje litte yn de Basisregistraasje Persoanen (BRP). Dat dogge jo yn de gemeente dêr't jo wenje. It makket net safolle út nei hoefolle wiken swangerskip jo berntsje berne is, en ek net hoe lang't dat lyn is.