Lion

Libbenleas berne berntsje registrearje yn de BRP

Jo kinne jo libbenleas berne berntsje registrearje litte yn de Basisregistraasje Persoanen (BRP). Dat dogge jo yn de gemeente dêr't jo wenje. It makket net safolle út nei hoefolle wiken swangerskip jo berntsje berne is, en ek net hoe lang't dat lyn is.