Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Werfêstiging út it bûtenlân wei

Komme jo út it bûtenlân en binne jo fan doel om langer as 4 moannen yn Nederlân te ferbliuwen? Dan dogge jo binnen 5 dagen nei oankomst persoanlik oanjefte by de gemeente Ljouwert.

Ha jo net earder yn Nederlân wenne? Dan moatte jo by de gemeente oanjefte fan earste fêstiging yn Nederlân dwaan.