Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Registraasje Net-Ynsitters

Komme jo nei Nederlân om te wurkjen of te studearjen en bliuwe jo koarter as 4 moannen, dan kinne jo josels as net-ynsitter ynskriuwe litte by de gemeente Ljouwert of by in oare ynskriuwgemeente.

As jo gjin rjocht ha om yn Nederlân te ferbliuwen, dan moatte jo in ferbliuwsfergunning oanfreegje by de loketten foar frjemdlingen (IND-loketten). Mear ynformaasje dêroer fine jo op www.ind.nl.