Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Nederlanner wurde

Jo kinne op twa wizen Nederlanner wurde: troch naturalisaasje of troch opsje. Jo freegje de Nederlânske nasjonaliteit oan by de gemeente.

Call us: 

Telefoanysk in ôfspraak meitsje? Belje mei 14058.