Lion

Ferhúzje

Ferhúzje jo nei of yn Ljouwert? Dan moatte jo dat melde by de gemeente Ljouwert.

Mearderjierrige persoanen dy't meiferhúzje, moatte in eigen formulier ynfolje of sels oanjefte dwaan (útsein oarehelte, registrearre partner en bern)