Lion

Emigrearje of lang yn it bûtenlân ferbliuwe

Sille jo ferhúzje nei it bûtenlân en ferwachtsje jo dêr langer as 8 moannen te ferbliuwen? Mei oare wurden, sille jo emigrearje? Dan moatte jo dat op syn lêst 5 dagen foar fertrek oanjaan by de gemeente.