Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Emigrearje of lang yn it bûtenlân ferbliuwe

Sille jo ferhúzje nei it bûtenlân en ferwachtsje jo dêr langer as 8 moannen te ferbliuwen? Mei oare wurden, sille jo emigrearje? Dan moatte jo dat op syn lêst 5 dagen foar fertrek oanjaan by de gemeente.