Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Earste ynskriuwing yn Nederlân

As jo josels út it bûtenlân wei foar it earst fêstigje yn Nederlân, dan moatte jo jo as ynwenner ynskriuwe litte by de gemeente. De gemeente ferwurket jo ynskriuwing yn de Basisregistraasje Persoanen (BRP).