Lion

Earste ynskriuwing yn Nederlân

As jo josels út it bûtenlân wei foar it earst fêstigje yn Nederlân, dan moatte jo jo as ynwenner ynskriuwe litte by de gemeente. De gemeente ferwurket jo ynskriuwing yn de Basisregistraasje Persoanen (BRP).