Lion

Boargerservicenûmer

It boargerservicenûmer (BSN) is in unyk persoansnûmer. Eltsenien dy't ynskreaun stiet yn de Basisregistraasje Persoanen (BRP) krijt automatysk sa'n nûmer takend. Jo hoege it dus net oan te freegjen.