Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Boargerservicenûmer

It boargerservicenûmer (BSN) is in unyk persoansnûmer. Eltsenien dy't ynskreaun stiet yn de Basisregistraasje Persoanen (BRP) krijt automatysk sa'n nûmer takend. Jo hoege it dus net oan te freegjen.