Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Winkeltidenûntheffing

Wolle bûten de tastiene winkeltiden jo winkel foar ien kear langer iepen hâlde? Dan ha jo dêr in ûntheffing foar nedich.