Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Stânplakfergunning

Wolle jo guod of tsjinsten te keap oanbiede of in promoasje-aksje hâlde fan in fêst stânplak yn de gemeente Ljouwert ôf? Dan ha jo dêrfoar in fergunning nedich.