Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Omjouwingsfergunning

Wolle jo bouwe of ferbouwe? Slope? Wolle jo in beam yn jo tún kappe? Of wat oars oan jo omjouwing feroarje? Yn in soad gefallen ha jo in omjouwingsfergunning nedich.