Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Lisplakfergunning

Wolle jo foar in langer skoft in skip of wenark yn iepenbier wetter yn Ljouwert oanlizze? Dan ha jo in lisplakfergunning of omjouwingsfergunning nedich.