Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Leechsteande wenromte ferhiere

Stiet jo wente te keap en leech? Mei in fergunning op grûn fan de leechstânswet kinne jo de wente tydlik ferhiere.