Lion

Duorsumens

Ljouwert wurket oan in duorsume, sterke gemeente. Wy sjogge duorsumens as basis foar nije ûntjouwings yn de maatskippij mei in lykwichtige ûntwikkeling fan ekonomy, natoer & miljeu en sosjale & kulturele aspekten.