Lion

Duorsumens

Ljouwert wurket oan in duorsume, sterke gemeente. Wy sjogge duorsumens as basis foar nije ûntwikkelingen yn de maatskippij mei in lykwichtige ûntjouwing fan ekonomy, natuer & miljeu en sosjale & kulturele aspekten. Wichtige útdaging dêrby is it ferduorsumjen fan ús wentefoarried. Mei it online enerzjyloket sette wy dêr stevich op yn.