Lion

Taksaasjeferslach WOZ

De gemeente stelt alle jierren de WOZ-wearde fan alle ûnreplik goed fêst. Om de onderbouwing fan de WOZ-wearde fan jo pân ynsjen te kinnen, kinne jo it taksaasjeferslach fan jo pân opfreegje.

Jo kinne it taksaasjeferslach allinne online opfreegje, as de oanslach gemeentlike belestingen op jo namme stiet.