Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Parkearboete (neiheffingsoanslach)

Ha jo in neiheffingsoanslach parkearbelestings ûntfongen? Dit is de bon dy't jo ûnder de rutewisker fan jo rydark fûn ha. Oer de post ûntfange jo in kopy fan dizze neiheffingsoanslach.