Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

De Digitale Belestingbaly

Fia de digitale belestingbaly kinne jo in grut part fan jo gemeentlike belestingsaken sels regelje.