Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Agenda

juny

21

Politiek Podium - zwerfafvaltop

Stadhuis, Hofplein 38, Leeuwarden
23

Politiek Podium

Digitaal