Fluch oan:

Wat binne de betingsten?

 • It giet om in evenemint, of in bysûnder barren dat ien kear foarkomt.
 • It evenemint duorret maksimaal 12 oaniensletten dagen.
 • It evenemint is net allinnich bedoeld foar bern.
 • It skinken fan swak-alkoholhâldende dranken bart troch immen dy’t:
  • minimaal 21 jier is;
  • him/har altyd goed hâlden hat (gjin finzenisstraf of boetes);
  • net ûnder kuratele stiet;
  • ynskreaun stiet yn it online Register Sociale Hygiëne (Sosjale Hygiëne).

Kosten

€ 87,13

Wet- en regeljouwing

 • Alkoholwet
 • Hoarecabelied Ljouwert
  De wet- en regeljouwing fan de gemeente Ljouwert kinne jo ynsjen fia de lanlike foarsjenning Overheid.nl.