Snel naar:

Gemeentelijke maatregelen

De volgende steunmaatregelen neemt de gemeente Leeuwarden voor de culturele sector:

  • Mogelijkheid tot het (deels) eerder uitkeren van de jaarlijkse subsidie.
  • In redelijkheid omgaan met prestatieafspraken en verplichtingen die horen bij de verleende subsidie.
  • Doorbetalen van activiteiten die cofinanciering ontvangen.
  • Mogelijkheid tot tijdelijk uitstel van huurbetaling (wanneer er een huurcontract is met de gemeente).
  • Mogelijkheid tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen.
  • Voor verleende subsidies vanuit de incidentele culturele regelingen waarvan activiteit(en) vanwege de coronacrisis niet zijn doorgegaan kan een verzoek worden ingediend om de activiteit met behoud van de subsidie later uit te voeren.
  • Is dit niet mogelijk, dan kan een verzoek worden ingediend om de al gemaakte kosten niet terug te hoeven betalen.
  • De volgende regels gelden voor subsidieontvangers:

Voor al deze maatregelen wordt van maatwerk uitgegaan en vindt overleg plaats per instelling of aanvrager.

Gemeentelijke regelingen

Naast bovenstaande steunmaatregelen zijn er ook een aantal gemeentelijke regelingen die aangevraagd kunnen worden.

Tijdelijke regeling Subsidie makers culturele sector gemeente Leeuwarden 2022

Met behulp van deze regeling kunnen makers een nieuw project starten en zo een impuls geven aan het huidige culturele aanbod. Hierdoor blijft de kunst, ondanks de coronacrisis, in beeld en in ontwikkeling. De regeling is ook bedoeld voor makers die een subsidieaanvraag willen indienen voor coaching, scholing of een cursus om aan te sluiten bij ontwikkelingen in de cultuursector. Deze regeling richt zich op professionele culturele makers woonachtig, gevestigd en/of werkzaam in de gemeente Leeuwarden. Deze makers hebben een erkende kunstvakopleiding genoten en/of zijn tenminste één jaar professioneel werkzaam in de culturele sector. Activiteiten waarvoor een aanvraag wordt ingediend, moeten in 2022 plaatsvinden. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 5.000,- voor een nieuw project of € 2.000,- voor coaching, scholing of een cursus.

Regeling Subsidie Coronacompensatie voor organisaties en verenigingen op het gebied van amateurkunst 2022

Deze regeling richt zich op lokale organisaties of verenigingen op het gebied van amateurkunst, zonder winstoogmerk. Deze organisaties of verenigingen kunnen een beroep doen op deze regeling wanneer ze in de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 aantoonbare financiële schade hebben geleden als gevolg van de coronacrisis. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 5.000,- per organisatie of vereniging.

Regeling Subsidie coronacompensatie voor organisaties culturele basisinfrastructuur gemeente Leeuwarden 2022

Deze regeling richt zich op professionele organisaties op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente Leeuwarden, zonder winstoogmerk. Deze organisaties kunnen een beroep doen op deze regeling wanneer ze in de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 aantoonbare financiële schade hebben geleden als gevolg van de coronacrisis. De speerpunten op het gebied van kunst en cultuur van de gemeente Leeuwarden, een diverse en inclusieve samenleving, meertaligheid, versterken artistiek klimaat en versterken economie en cultuurtoerisme, zijn leidend in de keuze voor de culturele organisaties die in aanmerking komen voor subsidie in het kader van de subsidieregeling. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 50.000,- per organisatie.

Regeling Noodfonds Corona 2022

Non-profitorganisaties op het gebied van sport, recreatie en sociaal maatschappelijke organisaties en instellingen kunnen een beroep doen op de ‘Regeling noodfonds Corona 2022 gemeente Leeuwarden’. Deze instellingen kunnen meestal geen beroep doen op compensatiepakketten van het Rijk. Het noodfonds kan ervoor zorgen dat een groot deel van de sociale basisinfrastructuur tijdens en na de crisis overeind blijft.

Meer informatie vindt u op pagina “Noodfonds Corona 2022“.

Regeling subsidie coronaschade evenementen

Met behulp van deze regeling kunnen organisatoren van evenementen, die te maken hebben met nadelige financiële consequenties als gevolg van geldende corona-en veiligheidsmaatregelen, ondersteund worden. Het gaat hierbij om een publiek toegankelijk, vergunnings- of meldingsplichtig evenement in de gemeente Leeuwarden. Aanvragers komen in aanmerking voor subsidie als zij kunnen aantonen dat de nadelige financiële consequenties zijn ontstaan in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022. Per subsidieaanvraag is maximaal € 10.000,- beschikbaar.

Provinciale maatregelen

De Provincie Fryslân heeft een aantal maatregelen genomen als een geplande subsidie activiteit vanwege het coronavirus niet door kan gaan. Op de website van De Provincie Fryslân leest u welke maatregelen dit zijn.

Rijksmaatregelen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft nauw overleg met de culturele sector, de gemeenten, provincies, de 6 cultuurfondsen en de private fondsen. Op de website van de Rijksoverheid leest u wat er wordt gedaan om de gevolgen van de coronacrisis voor de creatieve en culturele sector te beperken.

Verder is de rijksregeling TOGS beschikbaar gesteld. Deze regeling geldt nu ook voor diverse type ondernemingen in de cultuursector. Meer informatie is te vinden op de website Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.