Lion

Gemeentelijke herindeling: nieuwe belastingsoorten en tarieven in 2018

Publicatiedatum: 
16 mei 2017
De dorpen in gemeente Leeuwarderadeel en het noordelijke deel van gemeente Littenseradiel vallen per 1 januari onder gemeente Leeuwarden. De voorbereidingen voor deze gemeentelijke herindeling zijn in volle gang. Eén van de onderwerpen is de zogenoemde belastingharmonisatie. Het harmoniseren van belastingen houdt in dat verschillen in heffingen en tarieven in een gemeente worden weggenomen. Voor inwoners en ondernemers in Leeuwarderadeel en Littenseradiel ontstaat een nieuwe situatie voor de lokale heffingen, met deels andere belastingsoorten en andere tarieven. Voor inwoners en ondernemers van gemeente Leeuwarden verandert waarschijnlijk niets.

Belastingen in gemeente Leeuwarden

De tarieven en belastingen staan in de belastingverordeningen. De gemeente Leeuwarden, net als de gemeente Súdwest-Fryslân en Waadhoeke voor Littenseradiel, stelt de belastingverordeningen vast. Het college van burgemeester en wethouders (b. en w.) van gemeente Leeuwarden stelden dinsdag 16 mei de uitgangspunten voor de belastingharmonisatie vast en vraagt de gemeenteraad van Leeuwarden of hij zijn mening hierover wil geven (zogeheten wensen en bedenkingen).

Uitgangspunten

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er in het hele grondgebied van gemeente Leeuwarden dezelfde (uniforme) belastingverordeningen. En de belastingsoorten, de totale belastingdruk, de belastingopbrengsten en tarieven van de huidige gemeente Leeuwarden blijven zoveel mogelijk gelijk na de herindeling.

Belastingsoorten

Net als in de andere gemeenten kent gemeente Leeuwarden de afvalstoffenheffing, rioolheffing en Onroerendezaakbelasting (OZB). De tarieven zijn echter anders. Zo is de rioolheffing in Leeuwarden verdeeld over eigenaren en gebruikers. Het eigenarendeel is afhankelijk van de WOZ-waarde en het gebruikersdeel van de gezinssamenstelling. Gemeente Leeuwarden kent geen forensenbelasting, wel hondenbelasting voor hondenbezitters binnen de bebouwde kom.

Wat betekent dit voor inwoners?

De huishoudens (eigenaren en huurders) in Leeuwarderadeel gaan na de herindeling minder betalen. De huurders in Littenseradiel ook. De huishoudens met een eigen woning in Littenseradiel gaan meer betalen. Dit komt niet zozeer door de OZB, maar door de rioolheffing voor huiseigenaren en de afvalstoffenheffing.

Belastingdruk ondernemers

De eigenaren uit Leeuwarderadeel en Littenseradiel van bedrijfspanden gaan meer betalen. Ook de gebruikers van bedrijfspanden gaan meer betalen en dan met name gebruikers met een groot waterverbruik. Ondernemers betalen daarnaast 5,5% van de OZB voor het Ondernemersfonds. Als tegemoetkoming aan de ondernemers uit Littenseradiel en Leeuwarderadeel wil het college van b. en w. een compensatieregeling voor één jaar uitwerken. Bedrijven waarvan de stijging van de totale belastingdruk in 2018 groter is dan €500,- kunnen 50% terugkrijgen van de gemeente.

Hoe verder?

De gemeenteraad van Leeuwarden bespreekt de uitgangspunten voor de belastingharmonisatie naar verwachting op maandag 26 juni. U kunt zich hierbij aanmelden als inspreker of meeprater. Aan de hand van de uitgangspunten en de reactie van de Leeuwarder gemeenteraad bereidt gemeente Leeuwarden de belastingverordeningen (en de begroting) van 2018 voor. De gemeenteraad van Leeuwarden stelt deze in november vast. De nieuwe gemeenteraad van Leeuwarden bekrachtigt nogmaals de belastingverordeningen in januari 2018. In het eerste kwartaal van 2018 ontvangt u de aanslag voor gemeentelijke heffingen. Houd voor de datum van de bespreking in de gemeenteraad de vergaderagenda in de gaten.

Meer informatie

Via leeuwarden.lokalelastenmeter.nl kunt u op basis van de huidige belastingverordeningen en tarieven berekenen wat u in gemeente Leeuwarden gaat betalen aan gemeentelijke belastingen. Het volledige voorstel kunt u downloaden van de besluitenlijst van burgemeester en wethouders.

-