Lion

Talint Sintrum Fryslân

It Talint Sintrum Fryslân (TCF) helpt jo op paad nei oplieding, wurk of selsstannich ûndernimmerskip. By TCF sjogge wy mei nei wat jo berikke wolle, wat dêryn mooglik is, hoe't wy jo dêrby helpe kinne én wat jo sels dwaan kinne. Op werk.nl kinne jo sykje nei fakatueres.