Lion

Ferhelbydrage

Binne jo ûnderhâldsplichtich? Dan moatte jo foar in oar in bydrage betelje as dyjinge net yn steat is om sels te foarsjen yn de kosten fan libbensûnderhâld (iten, hier ensafuorthinne).