Lion

Persoansgegevens, trochjaan korreksjes

Stean jo gegevens ferkeard fermeld yn de basisregistraasje persoanen (BRP)? Freegje de gemeente om dat te korrizjearjen. Ek as jo bygelyks adoptearre of fan geslacht feroare binne, feroarje jo jo gegevens mei dit fersyk.