Lion

Legalisearjen hantekening

Mei it legalisearjen fan jo hantekening bewize jo dat in hantekening op in dokumint echt fan jo is. Jo meitsje dêrfoar in ôfspraak.

De ferklearring legalisearret allinne de hantekening. Net de ynhâld fan it dokumint dat jo tekenje.