Lion

Garantstelling of lozjysferstrekking

In garantstelling of lozjysferstrekking is in ferklearring dêr't yn stiet dat jo ien út it bûtenlân útnûgje om nei Nederlân te kommen. Dy ferklearring is bytiden nedich by in fisumoanfraach. In garantstelling of lozjysferstrekking helpt om in fisum te krijen. Jo stean dan nammentlik finansjeel garant foar dy persoan.