Lion

Ferklearring oangeande it hâlden en dragen

In ferklearring oangeande it hâlden en dragen (VOG) is in bewiis fan goed gedrach. Wurkjouwers of ynstânsjes kinne derom freegje as jo bygelyks oan it wurk sille yn de berne-opfang, it ûnderwiis of as jo in wapenfergunning oanfreegje wolle. Jo meitsje hjirfoar in ôfspraak.