Lion

Omjouwingswet

De omjouwingswet wiziget gâns rigels op it mêd fan de fysike leefomjouwing. Rigels út ûnderskate wetten binne gearfoege en better opinoar ôfstimd. Lês hjirûnder mear oer de omjouwingswet en de Pilot Omjouwingsplan-Ljouwert Bûtengebiet Súd.