Lion

Werfêstiging út it bûtenlân wei

Komme jo út it bûtenlân en binne jo fan doel om langer as 4 moannen yn Nederlân te ferbliuwen? Dan dogge jo binnen 5 dagen nei oankomst persoanlik oanjefte by de gemeente Ljouwert.

Ha jo net earder yn Nederlân wenne? Dan moatte jo by de gemeente oanjefte fan earste fêstiging yn Nederlân dwaan.