Lion

Winkeltideûntheffing

Wolle jo bûten de wetlik fêststelde winkeltiden jo waren of tsjinsten ferkeapje? Dan ha jo dêr in ûntheffing foar nedich.