Lion

Iepenbierheid WOZ-wearde

De WOZ-wearden fan wenten binne iepenbier. De WOZ-wearden kinne jo rieplachtsje fia it WOZ-weardeloket.