Lion

Iepenbierheid WOZ-wearde

De WOZ-wearden fan wenten binne iepenbier. De WOZ-wearden kinne jo rieplachtsje fia it WOZ-weardeloket.

Ynwenners fan de eardere gemeente Ljouwerteradiel en Littenseradiel, dy't mei yngong fan 1 jannewaris 2018 by de gemeente Ljouwert hearre, kinne hjir de WOZ-wearden ynsjen.