Lion

Frijskatting belesting

Ha jo in leech ynkommen en net in soad fermogen? Dan kinne jo frijskatting oanfreegje foar gemeentlike belestingen en wetterskipslêsten. Jo kinne de frijskatting oanfreegje by it Noardlik Belestingkantoar.

Jo kinne allinne ynlogge op de digitale belestingbaly om frijskatting oan te freegjen as de oanslach gemeentlike belestings op jo namme stiet.