Lion

Beswier meitsje tsjin oanslach OZB

Tsjin de oanslach ûnreplikesaakbelesting (OZB) kinne jo beswier meitsje.

Wolle jo beswier meitsje tsjin de WOZ-beskikking, dus tsjin de weardebepaling fan jo wente of bedriuwspân? Gean dan nei beswier meitsje tsjin de WOZ-beskikking