Lion

Beswier meitsje tsjin de WOZ-beskikking

Binne jo it net iens mei de fêststelde wearde fan jo wente of bedriuwspân? Dan kinne jo beswier meitsje tsjin de beskikking Wurdearring ûnreplike saken (WOZ).

De weardepeildatum fan de WOZ-beskikking is 1 jannewaris fan it foarôfgeande jier.